When was Cobra Kai Season 3?

The last Cobra Kai Season 3 was:

(That's only -15 weeks and 0 days away!)

Count down to Cobra Kai Season 3