When is Cobra Kai Season 3?

The next Cobra Kai Season 3 will be:

(That's only 11 weeks and 3 days away!)

Count down to Cobra Kai Season 3