When was Cobra Kai Season 3?

The last Cobra Kai Season 3 was:

(That's only -2 weeks and -1 days away!)

Count down to Cobra Kai Season 3